Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Контролинг

Интегрирането на Контролинг модул в съществуващата IBIS Solutons® ERP система позволява цялостно и ефективно да се управляват ресурсите – финансови, човешки и материални на фирмата, повишаване и гарантиране на транспарентността на процесите, както и по-бързото и лесно внедряване на заложените функционалности. Консултантски услуги се извършат в следните области:

Изграждане на концепция за Разходните елементи (видовете разходи)

В дадената област се извършват консултантски услуги по идентифициране и анализ на разходните елементи и начина, по който те ще се отразят в информационната система. Този анализ има пряко отношение върху начина, по който ще се тълкува информацията в репортинговата система. Целта е да се дефинира структурата на разходните елементи на база индивидуалния счетоводен сметкоплан и нуждата от вторични разходни елементи отразяващи вътрешнофирмените разпрределение и извършване на вътрешнофирмени услуги.

Изграждане на концепция за Кост центровете

В дадената област се извършват консултантски услуги по дефиране на структурата на отчетността на извършените разходи респ. приходи. Кост центровете от една страна отразяват фирмената структура от друга отразяват вътрешнофирмените информационни потоци. Кост центровете имат относително твърда, непроменяща се структура и набират разходи респ. приходи на месечна база. Изграждането на йерархията на кост центровете е основен резултат от изграждането на концепцията. Наред с йерархията на кост центровете ще се изгради и йерархия на вътрешните поръчки. Вътрешните поръчки отразяват набиарне на разходи респ. приходи, които не е задължително да имат месечен характер, но служат за вътрешнофирменото отразяване на извършениет дейности. Извършват се настройки по начина на контролингово приключване.

Изграждане на концепция за Носителите на разходи

В дадената област се извършват консултантски услуги по дефиране на носителите на разходи за фирмата. Носителите на разходи представляват относително постоянните отчетни единици, на базата на които може да се изчисли и проследи рентабилността от продажбата им. Извършват се настройки в информационната система по създаване на формулярите за Анализ на рентабилността, както и структурата на приключване към Анализ на ренатабилност.

Изграждане концепция за планиране

В дадената област се извършват консултантски услуги по дефиране на структурата на планираните разходи респ. приходи. Дефинират се от друга страна формулярите за първоначално създаване планираните стойности. Дефиниране и настройване на плановите стойности по различните формуляри на репортинговата система. Дефиниране и настройване на разпределенията на плановите стойности.

Изграждане на репортинговата система

В дадената област се извършват консултантски услуги по дефиране на структурата на репортинга във фирмата. Дефиниране и изграждане на отчетните формуляри, определяне на различните кръгове ползватели на информацията.

Провеждане на семинари за обучение на персонала за работа съгласно изискванията на контролинговата система

В рамките на проекта ще се проведе семинар със служителите на фирмата-внедрител с цел разясняване на контролинговата схема, репортинговата структура, разясняване на значението и йерархията на кост центровете и йерархията на вътрешните поръчки както и значението и начина на тълкуване на репортите от Анализ на рентабилността.

Интеграция към IBIS Solutons® ERP

Интеграция към съществуващата ERP система не е необходима. Разработката се извършва на върху технологичната платформа на съществуващата информационна система и е неразривна част от цялостната информационна система на фирмата.

С това се изключват всякакви интеграционни разходи, разходи по поддръжка, компетентен IT персонал и др.