Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Основни модули

Счетоводство

Модул Счетоводство оптимизира значително работата на фирмите като обхваща необходимата информация за всички основни счетоводни процеси, представя я в подходящ вид, прави нужните изчисления, дава разнообразни справки и замества огромно количество документация. Основните функционалности на модул Счетводство са:

 • Приходни и разходни касови ордери;
 • Приходни и разходни банкови документи;
 • Приходни и разходни фактури;
 • ДКИ по приходни и разходни фактури - начисляване на бонуси за клиенти и доставчици по приходни и разходни фактури.
 • Мемориални ордери - обхваща информацията необходима за извършване на разнообразни счетоводни операции.
 • Протокол за прихващане на фактури - служи за улеснение и по-голяма проследимост на различни прихващания на вземания и задължения между клиенти и доставчици.
 • Автоматично счетводно приключване на период.

ДМА

 • Заприхождаване, изписване, преместване
 • Автоматично начисляване и осчетоводяване на амортизации, преоценки и др. процеси с ДМА
 • Справки ДАП, САП, инвентарна книга и др.

Контролинг

Изграждане на контролингова информационна система, включваща репортингова система на фирмата.

 • Изчисляване на себестойност на стоките и услугите
 • Изчисляване на печалба по продукти, продуктови групи
 • Управленска информационна система

Доставки

В модул доставки се обслужва снабдяването на производствената база с материали и услуги.

 • Заявка за доставка - Автоматично генериран документ от системата при достигане на минимална складова наличност на складов артикул.
 • Поръчка за доставка - Обхваща информацията необходима за обработка на доставката на материали и услуги от доставчици. В Поръчката за доставка се задава срок на доставка.
 • Складова разписка - Реална отчетност на влизащите в склада материали. Служи за формирането на отчетната стойност.
 • Фактура доставчик - Въвеждане на фактури от доставчици, дебитни или кредитни известия.

Складово стопанство

Документите, необходими за обслужването на складовата система, са следните:

 • Складова разписка - Обхваща информацията необходима за заприхождаването на артикули в даден склад. Служи при формирането на отчетната стойност.
 • Складово искане - Обхваща информацията необходима за изписването на артикули от даден склад.
 • Складов трансфер - Обхваща информацията за отчитане на трансферирането на стоки между складове.
 • Инвентаризация - Обхваща информацията необходима за отчитане на Инвентаризационните протоколи.
 • Количествени корекции - Обхваща информацията, необходима за корекция на количествените разлики в рамките на Инвентаризационния протокол.
 • Стойностни корекции - Обхваща информацията, необходима за корекция на стойностните разлики в рамките на Инвентаризационния протокол.

Продажби

 • Поръчки за продажби: - Обхваща информацията необходима за обработката на продажбата на стоки респ. услуги към клиенти. В Поръчката за продажба се задава срок на изпълнение. Към поръчка за продажба се включват:
 • Функционалност за резервиране на количества по Поръчки за продажба – при въвеждане на поръчката
 • Поръчки за складов трансфер – при поръчки за продажба, изискващи трансфер на стоката от един склад в друг.
 • Фактура за продажба – Издаване на фактури за продажба, които могат да бъдат:
 • Крайна фактура
 • Авансова фактура
 • Кредитно известие
 • Дебитно известие
 • Проформа фактури – Отразяват задължение на клиента. Могат да се трансформират в крайни фактури.
 • Договори – Функционалност, отразяваща сключен с клиент договор по отношение на срок, рекламации, условия на доставки.

По отношение на данъчното задължение, фактурите могат да бъдат опростени и данъчни.

Производство

 • Материална спецификация – дефиниране на материална спецификация на произвеждани стоки.
 • Производствена поръчка – дефиниране на производствена поръчка за целите на производството на храни. Генериране на документи складови движения.
 • Производствена програма – проследяване на производствения процес и отразяване на складови движения.
 • Технологичен план – залага производствения период и типа рецепта
 • Етикетиране – отразява се процеса на артикули за даден контрагент.
 • Партидна проследяемост – информационната система позволява права и обратна пълна партидна проследяемост на вложените материали - от суровниата до крайният продукт и от крайният продукт до вложените в него материали
 • MRP II - Интегрираната система поддържа внедряването на концепцията MRPII, която на база прогнозни продажби планира производството на готовата продукция и съответно с това доставката на суровини и материали респ. човешки ресурси.

За нуждите на клиента могат да се направят настройки за следните методи на производство:
- Трансформация,
- Make-to-order и
- Make-to-stock.

Сервиз

 • Производствен план – дефиниране на производствен план за деня с проверка на заетостта по календар на съответният работен център.
 • Материална спецификация – Дефиниране на материална спецификация на сервизните дейности.
 • Сервизна поръчка – дефиниране на сервизна поръчка за даден автомобил; резервиране на запаси и генериране на поръчки за изписване на материали по материална спецификация. Дефиниране и отчитане на труда по работни карти.

Транспорт

 • Транспортна поръчка – документ, отразяващ превозването на товар от един склад до друг или транспортирането на стоки по даден маршрут за доставка до клиент/и. Съдържа опис на стоките за доставка до клиента, стоките за връщане от клиента, финансовите условия, които клиентът трябва да изпълни – списък с фактура/(и) за заплащане.
 • Отчет на шофьор по транспортна поръчка (курс) – пари, стоки, обекти - Обхваща информацията за отчитане на дейностите по транспорта – взети пари от клиенти, предадени стоки и времената по предаване на стоките. Отчет на пътен лист.

CRM - Управление на връзките с клиенти

 • Мениджмънт на контактите - Служи за бърз достъп до информацията за даден контакт. Има функционалности за следене на дейностите свързани с даден контакт. Както и детайлна информация за обработването на сделките и етапите с дадения контакт.
 • Мениджмънт на клиентите - Служи за бърз достъп до информацията за даден клиент. Има функционалности за следене на дейностите свързани с даден клиент. Както и детайлна информация за обработването на сделките и етапите с дадения клиент.
 • Запитвания - Служи за проследяване на директните клиентски запитвания и идентификация на пазарните потребности. Подобрява обслужването на клиентите и тяхното възприятие за добро отношение към тях. Обслужва следпродажбената поддръжка и идентификация на клиентските нужди.
 • Мениджмънт на потенциалните продажби - Служи за методологичното проследяване на потенциалните сделки. При създадена методология за водене на сделки служи за спазване на заложените принципи като по този начин се подобрява алокирането на ресурсите. Тази функционалност дава възможност за йерархично изградени връзки между различните потенциални продажби. Систематичният подход при обработката на сделките води до по-висок процент успешни сделки. Служи от друга страна за по-добро планиране на приходите и продажбите.
 • Мениджмънт на дейностите - правлява всички дейности заложени за изпълнение по различните модули и дейности свързани с клиентите. Тези дейности включват отчитането на взаимоотношенията с клиентите по телефона, по мейл и друга кореспонденция от една страна, а от друга включват планиране на дейностите с клиентите и тяхното наблюдение.
 • Отчет на посещенията - служи за проследяване на всички дейности свързани с клиентите. Тази функционал-ност може да служи за следене на дейностите на конкуренцията като се събира информация за изготвяне на картина на пазара. Друга част на тази функционалност е отчитането на работата с мостри и промоционални материали. Функционалността за масово създаване на Отчети служи за по-добро планиране на дейността на търговците.